شماره‌های پیشین نشریه

باستحضار پژوهشگران و متخصصان حوزه خانواده و ازدواج می رساند که فصلنامه مطالعات اسلامی - ایرانی  خانواده بر اساس مصوبه "دوازدهمین جلسه کمسیون بررسی تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی"  مورخ 1399/4/4 به شماره 23935//ص/99 مورد تایید قرار گرفت و سامانه فصلنامه از مورخ 1399/10/01 آماده دریافت مقالات پژوهشگران محترم خواهد شد.