نقش سبک زندگی خانواده اسلامی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه یزد

چکیده

 
هدف: هدف پژوهش حاضر این است که نقش سبک زندگی خانواده اسلامی را در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کند و نشان دهد ثمرات این پدیده­ ی مطلوب برای فرد و جامعه با استفاده از نظر اندیشمندان اسلامی چیست. روش: روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی - تحلیلی است. در این مقاله سعی شد با توجه به معیارهای یک سبک زندگی خانواده ­ی کارامد و اسلامی، نقش آن در تحقق برخی از تدابیر موجود در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با مسئله­ ی خانواده در ارتباط است مشخص شود. یافته ها: در مقاله حاضر با استفاده از تطبیق معیارهای خانواده کارامد اسلامی از میان 56 تدبیر موجود 4 تدبیر برگزیده و مورد توجه قرار گرفت. این چهار تدبیر عبارت بودند از: گسترش و اشاعه­ ی اخلاق اسلامی، ترویج توحید و معارف وحیانی و الهی، ترویج سبک زندگی اسلامی و اعتلای منزلت و حقوق زنان با محوریت نقش مادری. نتیجه گیری: پس از تحلیل و بررسی نقشی که خانواده ­ی اسلامی می ­تواند در تحقق آن­ها داشته باشد این نتیجه به دست آمد که اگر خانواده در مسیر الگوی مطلوب خود یعنی سبک زندگی اسلامی حرکت کند، می­ تواند سبب پیشبرد اهداف والای تمدنی انقلاب اسلامی شود و به صورت خاص در جهت پیشبرد اهداف سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قدم استوار و مؤثری بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the Islamic family lifestyle in the realization of the Iranian Islamic model of progress

نویسندگان [English]

  • Iman Zaghian 1
  • Hasan Zareei 2
1 M.A of psychology,Yazd University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor of psychology Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to express the role of the Islamic family lifestyle in the realization of the Iranian Islamic model of progress and to show what the fruits of this desirable phenomenon are for the individual and society using the views of Islamic thinkers. The method used in this research is descriptive-analytical method. Considering the criteria of an efficient and Islamic family lifestyle, it has been attempted in this paper to determine its role in the implementation of some measures in the Iranian Islamic model of progress related to the family issue. In fact, in this paper, through adapting the criteria of an efficient Islamic family, 4 strategies were selected and considered out of the 56 available strategies. These four measures were: the spread and dissemination of Islamic morality, the promotion of monotheism and revelatory and divine teachings, the promotion of the Islamic way of life and the promotion of the dignity and rights of women with a focus on the role of the mother. It can be concluded that If the family moves in the direction of its desired model, namely the Islamic way of life, it can advance the lofty civilized goals of the Islamic Revolution and, in particular, take a firm and effective step towards advancing the goals of the Iranian-Islamic progress model document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Islamic family
  • Iranian-Islamic model of progress