بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه مدت مبتنی بر خود مهارگری با جهت گیری مذهبی بر مهار پرخاشگری و ناگوئی هیجانی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شبستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

پرخاشگری و ناگویی هیجانی یکی از مشکلات رفتاری بسیار جدی و نگران کننده در  نوجوانی است. هدف: پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه مدت آموزش مبتنی بر خود مهارگری با جهت گیری مذهبی بر مهار پرخاشگری و ناگوئی هیجانی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شبسترمی باشد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان شبستر شامل می شود که به روش نمونه گیری دردسترس بر روی تعدادی از آنها پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری(AQ-29/4)و پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS-20) اجراء گردید. پس از مشخص شدن دانش آموزانی که پرخاشگری و ناگویی هیجانی بالایی داشتند 24 نفر انتخاب و بصورت تصادفی، 12 نفر درگروه آزمایش و 12 نفر دیگر نیز در گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت روان درمانگری کوتاه مدت آموزش مبتنی بر خودمهارگری با جهت گیری مذهبی قرار گرفتند. سپس از دو گروه ذکر شده پس آزمون گرفته شد. یافته ها : داده ها با استفاده از آزمون مانوا و تحلیل کواریانس تجزیه وتحلیل شد و نتایج پژوهش نشان داد که روان درمانگری کوتاه مدت آموزش مبتنی بر خود مهارگری با جهت گیری مذهبی بر مهار پرخاشگری و ناگویی هیجانی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شبستر بود موثر بوده است. نتیجه گیری: می توان گفت روان درمانگری کوتاه مدت آموزش مبتنی بر خود مهارگری با جهت گیری مذهبی موجب مهار پرخاشگری و ناگویی هیجانی دانش آموزان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of the effectiveness of short-term psychotherapy based on religious-oriented self-control education on the management of alexithymia and aggression in high school students in Shabestar city

نویسندگان [English]

  • Parviz Karimi Sani 1
  • Nosrat Sameei 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Shabestar Branch Islamic Azad University, Shabestar,Iran
2 Master of Consulting, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar,Iran
چکیده [English]

Introduction: Aggression and Alexithymia are both the most serious and worrying behaviors in adolescence.Objective: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of short-term psychotherapy based on religious-oriented self-control education on the control of alexithymia and aggression in high school male students in Shabastar city. Methodology: The present study is a semi-experimental, pre-test, post-test with control group and experimental group. The statistical population of this study includes all students of high schools in Shabestar city. Buss and Perry Aggression Questionnaire (AQ-29/4) and Farsi Toronto Alexithymia Scale Questionnaire (FTAS-20) were administered to some of the students through available sampling method. After identifying students with high emotional aggression and agility, 24 were selected and 12 subjects were assigned randomly in the experimental group and 12 others in the control group. The experimental group was subjected to short-term psychotherapy based on religious orientation self-management for 10 sessions. Then, the two groups were subjected to post-test.Results: Data were analyzed using MANOVA and COVARIANCE analysis and the results of this study showed that short-term psychotherapy based on religious-oriented self-control education on inhibiting aggression and Alexithymia of high school students in Shabestar was effective. As a result, it can be concluded: that short-term psychotherapy based on self-control education with religious orientation inhibits students' aggression and emotional disturbances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short-term psychotherapy
  • religious-oriented self-control
  • aggression
  • alexithymia