تأثیر آموزش حل مسئله خانواده محور بر بهزیستی ذهنی زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشکده علوم‌انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

ناباروری زنان پیامدهای روانی - اجتماعی مخربی در خانواده به همراه دارد و کاربست مداخلة روان شناختی برای مقابله با این موقعیت تنیدگی زا از اهمیت فروانی برخوردار است. هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش حل مسئله خانواده محور بر بهزیستی ذهنی زنان نابارور شهر کرمانشاه انجام شد. روش : روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری شامل زنان نابارو مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر کرمانشاه بود که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب و با گمارش تصادفی، به دو گروه آزمایش و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. داده ها از طریق مقیاسهای بهزیستی ذهنی شامل رضایت از زندگی دینر (1985) و عاطفه مثبت و منفی واتسون (1988)؛ جمع آوری شد. ابتدا ابزارها توسط دو گروه آزمایش و کنترل تکمیل شد سپس گروه آزمایش ده جلسه یک ساعته، هفته ای دو جلسه آموزش حل مسئله دریافت کردند، پس از پایان آموزش مرحله پس آزمون اجرا شد و داده ها از طریق تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، مقادیر پیش آزمون - پس آزمون در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل دارای تفاوت معنادار بود. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد آموزش حل مسئله باعث افزایش رضایت از زندگی و عاطفه مثبت و باعث کاهش عاطفه منفی، در زنان نابارور شده است. نتیجه گیری:  در نتیجه می توان گفت آموزش حل مسئله خانواده محور، به عنوان یک راهبرد مقابله ای در ارتقای سلامت روانی زنان نابارور موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of family-centered problem solving training on the mental well-being of infertile women

نویسندگان [English]

  • keivan kakabraee 1
  • neda Heydarian 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. Address: Azad University of Kermanshah
چکیده [English]

Female infertility has devastating psychosocial consequences in the family and the use of psychological intervention to deal with this stressful situation is of great importance. The aim of this study was to investigate the effect of family-based problem solving training on mental well-being of infertile women in Kermanshah. The quasi-experimental method was pretest-posttest with a control group. The statistical population included infertile women referring to infertility centers in Kermanshah; they were selected by purposive sampling method of 30 people and randomly assigned to the experimental group and the control group (15 people). Data was gathered through mental well-being measures including life satisfaction (Diner, 1985) and positive and negative emotions (Watson, 1988). First, the tools were completed by two experimental and control groups, then the experimental group received ten one-hour sessions problem-solving training, after the training, the post-test was performed and the data were analyzed by analysis of covariance. The results showed that the pretest-posttest values in the experimental group were significantly different compared to the control group. The findings of this study showed that problem solving training increased life satisfaction and positive emotion and decreased negative emotion in infertile women. Therefore family-based problem-solving education as coping strategy is effective in promoting the mental health of infertile women

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem solving education
  • Family
  • mental well-being
  • infertile women