اثربخشی واقعیت درمانی با رویکرد اسلامی بر فشارهای روانی، سلامت معنوی و راهبردهای مقابله با استرس زنان سرپرست خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ، پردیس حضرت رسول اکرم(ص) اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی با رویکرد اسلامی بر فشارهای روانی، سلامت معنوی و راهبردهای مقابله با استرس زنان سرپرست خانواده صورت گرفت. طرح پژوهش به صورت نیمه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و انتخاب تصادفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانواده عضو مراکز بهزیستی شهر اهواز بود. نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت نمونه‌گیری هدفمند صورت گرفت. بدین منظور ابتدا 30 نفر از زنان سرپرست خانواده انتخاب و پرسشنامه اضطراب کرونا را تکمیل نمودند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) تقسیم شدند. مداخله به صورت 10 جلسه و دو جلسه 45 دقیقه ای در هفته بر روی گروه آزمایش صورت گرفت. گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکرد. داده‌ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss-24 و روش‌های تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که واقعیت درمانی با رویکرد اسلامی بر کاهش فشارهای روانی، افزایش سلامت معنوی و بهبود راهبردهای مقابله با استرس زنان سرپرست خانواده تأثیر معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of reality therapy with Islamic approach on stress, spiritual health and coping strategies of female-headed households

نویسندگان [English]

  • , Abbas Sadeghi 1
  • Ashkan Ali Mohammadi 2
  • Mina Mahmoudi Tabar 3
  • Reza dinarvand 4
  • Zahra dargahi 3
1 PhD Student in Counseling, Sanandaj Branch,Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 M.A of General Psychology, Izeh Branch,Islamic Azad University, Izeh, Iran
3 M.A of Clinical Psychology, Ahvaz Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 BA of educational Sciences, Farhangian University , Rasool Akram Branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of reality therapy with an Islamic approach on stress, spiritual health and coping strategies of female-headed households. The research design was quasi-experimental pre-test-post-test with control group and random selection. The statistical population of this study included all female-headed households members of welfare centers in Ahvaz. Sampling in this study was done by purposive sampling. For this purpose, first 30 female-headed households were selected and completed the corona anxiety questionnaire and then randomly divided into two groups (15 in the experimental group and 15 in the control group). The intervention was performed on the experimental group in 10 sessions and two sessions of 45 minutes per week. The control group did not receive any intervention during this period. Data were analyzed using SPSS-24 software and analysis of covariance. Findings showed that reality therapy with an Islamic approach has had a significant effect on reducing stress, increasing spiritual health and improving coping strategies of female-headed households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality therapy
  • Stress
  • spiritual health
  • Coping Strategies
  • female-headed households