اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار:

 • نشر و گسترش دیدگاه‌های نظری، تحلیلی و یافته‌های پژوهشی در حوزه خانواده و ازدواج مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و ایرانی.
 • ارزشیابی از هدف‌ها، برنامه‌ها و روش‌های جاری در نظام خانواده و ازدواج
 • ترغیب پژوهشگران برای انجام پژوهش در حوزه خانواده و ازدواج
 • بررسی چالش‌های خانواده و ازدواج و ارایه راهکارهای مناسب برای بهبود آن
 • گسترش تعامل و تبادل اندیشه بین صاحب‌نظران خانواده و ازدواج در حوزه های روانشناسی و مشاوره، جامعه شناسی، فقه و حقوق.
 • اشاعه، گسترش و کاربست دانش خانواده و ازدواج.
 • روش‌شناسی پژوهش در حوزه خانواده و ازدواج
 • بررسی وضعیت و مسائل زنان از قبیل انواع خشونت ها اعم از جسمی و روانی و اجتماعی  
 • انجام مطالعات تطبیقی مربوط به خانواده، نقد و بررسی آرا و اندیشه های فقهی و حقوقی و قضایی

 

محورهای مقالات:

موضوع مقالات باید در زمینه‌های زیر و ناظر به جنبه‌های پژوهشی و کاربردی باشد:

  • سبک زندگی
  • مشاوره قبل از ازدواج
  • روابط زناشویی و مهارت های زناشویی
  •  والدگری و فرزند پروری 
  • خانواده و تربیت جنسی فرزندان
  • توانمند سازی زوج و خانواده
  • اختلالات جنسی
  • طلاق و ازدواج مجدد
  •  پیمان شکنی  و روابط خارج از ازدواج
  • خانواده و  اعتیاد
  • آسیب های اجتماعی و نقش خانواده
  • حقوق خانواده
  • مطالعات تطبیقی باتوجه به شرایط فرهنگی