راهنمای نویسندگان

فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده

 فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده به زبان فارسی و چکیده انگلیسی منتشر می­شود.

محورهای فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده

  • سبک زندگی
  • مشاوره قبل از ازدواج
  • روابط زناشویی و مهارت های زناشویی
  •  والدگری و فرزند پروری 
  • خانواده و تربیت جنسی فرزندان
  • توانمند سازی زوج و خانواده
  • اختلالات جنسی
  • طلاق و ازدواج مجدد
  •  پیمان شکنی  و روابط خارج از ازدواج
  • خانواده و  اعتیاد
  • حقوق خانواده
  • مطالعات تطبیقی باتوجه به شرایط فرهنگی

نوع مقاله

مقالات باید علمی‌ و پژوهشی به یکی از انواع زیر باشد:

 1. شیوع‌شناسی
 2. آسیب شناسی
 3. مورد پژوهی
 4. مداخله
 5. ابزارسازی
 6. مرورسیستماتیک
 7. مروری
 8. نقد نظریه و نظریه پردازی

ساختار مقاله بایستی به شرح زیر و به ترتیب تنظیم و ارسال گردد:

* عنوان: مختصر و متناسب با محتوا و اهداف فصلنامه.

عنواناصلی مقاله در وسط صفحه، با خط درشت و سیاه و با فونت B lotus 14 Bold وسط صفحه باشد.

* نویسنده(گان):

نام، نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی (نام گروه، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر) و پست الکترنیکی.

اسامی نویسندگان به صورت B lotus 12 Bold وسط صفحه باشد. نویسنده مسئول مشخص باشد.

* چکیده فارسی: حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش، یافته ها، نتیجه گیری. واژه های کلیدی (3 تا 5 واژه). ( در ستون راست)

عناوین چکیده و مقدمه با فونت B lotus 14 Bold   باشد.

متن چکیده با فونت B lotus 12 باشد.

* چکیده انگلیسی: معادل و مطابق چکیده فارسی و به همراه کلمات کلیدی( در ستون چپ).

تمام متون انگلیسی  از جمله چکیده لاتین و منابع با فونت  Times New Roman تایپ شوند.

 چکیده فارسی و لاتین به صورت دوستونی باشد.

اصل مقاله باید دارای 4 بخش مجزای زیر باشد:

1- مقدمه: بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف ها، پرسش(ها) و یا فرضیه (های) پژوهش.

* عناویناصلی مقاله در ابتدای صفحه، با خط درشت و سیاه و با فونت B lotus 14 Bold  باشد.

* عنوان‌های فرعی با فونت B lotus 12 Bold  و به صورت سطر مجزا نوشته شوند.

* در متن مقاله، در ابتدای شروع هر پاراگراف لازم است نیم سانت (05/0) تورفتگی رعایت شود.

2- روش‌شناسی: شامل نوع مطالعه،  جامعه و نمونه، ابزارهای گردآورد داده‌ها، روش‌های تحلیل.

3- یافته‌ها: نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس www.apastyle.org  مراجعه کنید.)

4-  بحث و نتیجه‌گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

تشکر و قدردانی:

منابع: منابعی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است، مطابق ضوابط APA به شرح زیر تنظیم و در پایان مقاله ذکر شوند:

کتاب(تالیف):

 نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان.( سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.

احمدی، خدابخش. (1395). شاخص‌های سلامت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران: انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

نحوه نگارش در منابع پایانی مقاله:

Ahmadi, Kh. (2016). Family Health Indicators in the Iranian Islamic Model of Progress. Tehran: Progress Iranian- Islamic Model Center Publications. [In Persian]

کتاب (ترجمه):

 نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان.( سال انتشار متن اصلی). عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

اسپری، لین. (2009). فنون پیشرفته مشاوره و روان درمانی، ترجمه محمود گودرزی  و محسن رسولی (1392). تهران : انتشارات تزکیه.

نحوه نگارش در منابع پایانی مقاله:

Sperry, L. (2013). Highly Effective Therapy: Developing Essential Clinical Competencies in Counseling and Psychotherapy.  translated by Mahmoud Goudarzi. (Year of publication, original source 2009). Tehran: Tazkieh Publications. [In Persian]

مقاله لاتین:

 نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان.( سال انتشار). عنوان مقاله. نام فصلنامه، شماره، صفحات.

Ahmadi, Kh., Barari, M. Ghaffari, A., Purrezaian, M. (2012). Temporary Marriage: Attitude And Tendency In Iran. Journal Of Divorce & Remarriage,53, 533-542.

مقاله فارسی:

نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان.( سال انتشار). عنوان مقاله. نام فصلنامه، شماره، صفحات.

گودرزی محمود. (1398). پیش‌بینی میزان احتمال پیمان شکنی در روابط زناشویی براساس سطح تمایزیافتگی، عملکرد خانواده و دلزدگی زناشویی. فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره، ۷۱، 80-99.

نحوه نگارش در منابع پایانی مقاله:

Goudarzi, M. (2019). Predicting the Probability of Marital Infidelity based on Self-differentiation. Family Function & Couple Burnout,71 ,80-99. [In Persian]

پایان­نامه:

نام­خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان پایان­نامه. پایان­نامه کارشناسی ارشد/ دکترا، رشته، دانشگاه.

شیری، فاطمه. (1399). مقایسه اثربخشی زوج درمانی خودتنظیم‌گری-دلبستگی و زوج درمانی سیستمی- رفتاری بر عملکرد خانواده در زنان دارای همسر وابسته به مواد. (رساله دکتری منتشر نشده). دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.

نحوه نگارش در منابع پایانی مقاله:

Shiri, F. (2020). Comparison of the effectiveness of self-regulatory couple-attachment and systemic-behavioral couple therapy on family functioning in women with dependent spouses. (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran. [In Persian]

توجه:

* فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا نوشته شود.

* تمامی منابع درون متنی بایستی به انگلیسی نوشته شوند. برای مثال منبع (گودرزی، 1398) در متن مقاله به صورت (Goudarzi, 2019) نوشته شود.

* فونت منابع پایانی 12  Times New Roman باشد.

* در فهرست منابع در صورتی که مشخصات منبعی بیش از یک سطر شد، برای سطر دوم، نیم اینچ (27/1 سانتی‌متر) تورفتگی ایجاد شود.

* در فهرست منابع پایانی مقاله، تمامی منابع فارسی و غیرفارسی به انگلیسی ترجمه شوند. چنانچه منبع مورد استفاده فارسی بود، پس از ترجمه در انتها داخل کروشه کلمه Persian نوشته شود.

* جدول‌ها و نمودارها واضح و فاقد اطلاعات تکراری در متن بوده و حتما شماره و توضیح (اندازه فارسی 10 و انگلیسی 9) داشته باشند. در متن برای شماره‌گذاری و ارجاع به تصاویر، جدول‌ها و نمودارها سه سری شماره‌گذاری مستقل انجام شود. تصاویر، شـامل شکل‌های استفاده شده از منابع و عکس‌های تهیه شده توسط نویسندگان است. شماره و عنوان جدول به صورت وسط چین و در بالای آن، شماره و عنوان تصاویر و نمودارها به صورت وسط چین و در زیر آن شود.

 

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می شود:

* قبل از هر چیز مقاله بایستی به وسیله نرم‌افزارهای موجود ویراستاری شده باشد و اصول نگارشی و ویرایشی، املایی و همچنین نشانه‌گذاری( ویرگول، نقطه، نقطه ویرگول و غیره ...) و همچنین کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه ( استفاه از نیم‌فاصله) رعایت شده باشد.

این اولین شرط ورود مقاله به فرآیند داوری است.

* نویسنده محترم  با توجه به بخشنامه وزارت علوم و تاکید بر مشابهت‌یابی لازم است با مراجعه به سایت سمیم نور قسمت مشابهت‌یابی متن مقاله خود را مشابهت‌یابی و گزارش آن را ارسال فرمائید.
آدرس سایت سمیم نور:
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default

* مقالات رسیده پس از بررسی در کمیسیون اولیه و در صورت انطباق با معیارهای مجله به منظور ارزیابی به صورت داوری دوسو کور (Double blind peer review) برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر در موضوع مقاله ارسال می‌شود. پس از اخذ نظر داوران جهت تأیید نهایی در کمیسیون هیأت تحریریه مطرح می‌شوند.

* زبان مقاله باید فارسی باشد. برای اصطلاحات خارجی معادل‌ علمی و دقیق آورده شود و معادل لاتین لغت مورد نظر، زیر نویس (پی‌نوشت) شود. برای شمارۀ پی‌نوشت‌ها از ابزار References استفاده و به‌صورت دستی شمارة موردنظر را تایپ نکنید و شماره پی‌نوشت‌ها هر صفه از شماره 1 شروع شود.

* مقاله با نرم‌افزار رایانه‌ای word حداکثر در 8000 کلمه و 20 صفحه A4 (خطB Lotus 12 ، فاصله خطوط 1، صفحه A4) و با حاشیه مناسب (3 سانتیمتر از هر 4 طرف) تایپ شده باشد.

* اعدادی که اعشار دارند به جای ممیز از / استفاده شود و نقطه گذاشته نشود.

* پانویس‌ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه. پاورقی با فونت B lotus 10  باشد.

* مسئولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است.

سایر شرایط

نکات مورد توجه اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویان علاقمند به ارسال مقاله به فصلنامه:

* مسئولیت ارسال همزمان به سمینار (داخلی، ملی یا بین المللی) و فصلنامه‌های (داخلی، ملی یا بین المللی) و یا چاپ هم زمان در فصلنامه‌های دیگر برعهده نویسنده مسئول است.

* مقاله ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده(گان) باشد؛ مقالات ترجمه­‌‌‌‌ای پذیرفته نمی‌شوند.  

* درمقالات مروری نویسنده باید حداقل 30 مقاله معتبر مرتیط با موضوع بعنوان نویسنده مسئول داشته باشد.

* در مقالات برگرفته از پایان نامه، ذکر پایان نامه، نام دانشگاه و نام استاد راهنما الزامی است.

* تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است. (نمونه فرم پیوست است).

* فرم "تعهدنامه چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده" تهیه و تکمیل شده و با امضای نویسنده همه نویسندگان، همراه مقاله ارسال گردد (پس از دریافت فرم تعهد و تکمیل و امضاء، آن را اسکن کرده و سپس ارسال کنید).