اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود گودرزی

مشاوره خانواده استادیار مشاوره خانواده، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران

mg.sausgmail.com
09124718916

سردبیر

دکتر خدابخش احمدی

مشاوره خانواده استاد پژوهشی روانشناسی
مرکز تحقیقات علوم رفتاری
پژوهشکده سبک زندگی
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

kh_ahmadyyahoo.com
0912 375 3252
0000-0001-8969-8449

اعضای هیات تحریریه

دکتر شکوه نوابی نژاد

مشاوره خانواده استاد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی تهران

navabinejad93gmail.com
09121190898
0000-0002-6394-4741

دکتر محمد احمدپناه

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی،گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد،دانشگاه علوم پزشکی همدان

m1ahmad2000gmail.com
09183130671
0000-0003-2908-2460

h-index: 15  

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران.

mehrdad_navabakhshyahoo.com
09123031331
0000-0002-3028-7458

دکتر کیوان کاکابرایی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

kakabraeegmail.com
0912 225 7860
0000000299704854

دکتر فریده دوکانه ای فرد

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره(مدیریت و حسابداری)، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

f.dokaneifardgmail.com
0000-0002-5571-8349

دکتر حسن حیدری

مشاوره دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسالمی، خمین، ایران.

heidarihassanyahoo.com
09188665502
0000-0002-9845-4128

دکتر خالد اصلانی

مشاوره دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.

kh.aslaniscu.ac.ir
0000-0002-3766-1983

دکتر محمد قمری

مشاوره دانشیار، گروه روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، ایران.

conselor_ghamariyahoo.com
0912 511 6280

دکتر سیف الله سیف اللهی

جامعه شناسی دانشیارجامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

dr.seyfollahirep-almizan.ir
09123212398
0000-0001-5711-6547

دکتر مجید کفاشی

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

majidkaffashigmail.com
09125189198

دکتر مسعود گلچین

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

golchin_masoudyahoo.com
09123333203

ویراستار انگلیسی

دکتر وحید غلامی

ادبیات انگلیسی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

vahidgholami20gmail.com
09124335350

ویراستار ادبی

دکتر آرزو برومندی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران.

arezo.bromandiyahoo.com
09188725853