اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود گودرزی

مشاوره خانواده استادیار مشاوره خانواده، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران

mg.sausgmail.com
09124718916

سردبیر

دکتر خدابخش احمدی

مشاوره خانواده استاد پژوهشی روانشناسی
مرکز تحقیقات علوم رفتاری
پژوهشکده سبک زندگی
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

kh_ahmadyyahoo.com
0912 375 3252
0000-0001-8969-8449

اعضای هیات تحریریه

دکتر شکوه نوابی نژاد

مشاوره خانواده استاد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی تهران

navabinejad93gmail.com
09121190898
0000-0002-6394-4741

دکتر محمد احمدپناه

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی،گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد،دانشگاه علوم پزشکی همدان

m1ahmad2000gmail.com
09183130671
0000-0003-2908-2460

h-index: 15  

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران.

mehrdad_navabakhshyahoo.com
09123031331
0000-0002-3028-7458

دکتر کیوان کاکابرایی

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

kakabraeegmail.com
0912 225 7860
0000000299704854

دکتر فریده دوکانه ای فرد

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره(مدیریت و حسابداری)، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

f.dokaneifardgmail.com
0000-0002-5571-8349

دکتر حسن حیدری

مشاوره دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسالمی، خمین، ایران.

heidarihassanyahoo.com
09188665502
0000-0002-9845-4128

دکتر خالد اصلانی

مشاوره دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.

kh.aslaniscu.ac.ir
0000-0002-3766-1983

دکتر محمد قمری

مشاوره دانشیار، گروه روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، ایران.

conselor_ghamariyahoo.com
0912 511 6280

دکتر سیف الله سیف اللهی

جامعه شناسی دانشیارجامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

dr.seyfollahirep-almizan.ir
09123212398
0000-0001-5711-6547

دکتر مجید رادفر

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی،واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

majidradfar20gmail.com
0000-0002-8760-2199

دکتر مسعود گلچین

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

golchin_masoudyahoo.com
09123333203

ویراستار انگلیسی

دکتر محسن معصومی

زبان انگلیسی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

mmasoomiiausdj.ac.ir
09128714077

ویراستار ادبی

دکتر آرزو برومندی

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران.

arezo.bromandiyahoo.com
09188725853

مدیر داخلی

دکترجمال ادهمی

جامعه شناسی استادیار گروه علوم اجتماعی. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

jadhami2000gmail.com